สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 55 38 93 4
ม.2 40 53 93 4
ม.3 38 52 90 4
ม.4 23 48 71 3
ม.5 34 48 82 3
ม.6 26 47 73 3
รวม 216 286 502 21

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 6 17 23 นางศศิภา ตาทิพย์ นางเนตรนภา กองแก้ว
ม.1/2 16 8 24 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร นายอรรถพล ศรีสงคราม
ม.1/3 16 7 23 นายอนุกุล สมฤทธิ์ นางสาวดุจเดือน กอนตะวัน
ม.1/4 17 6 23 นายเกษมสันต์ ชูไว นางจารุวัฒน์ ชูไว
ม.2/1 6 17 23 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ นางสาวณิชาภัทร ใจคำ
ม.2/2 10 14 24 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ นางเย็นกิจ อุดมรักษ์
ม.2/3 14 10 24 นายรังสิต สิงห์มหาไชย นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย
ม.2/4 10 12 22 นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง นายวิเชียร หมอนเขื่อน
ม.3/1 6 19 25 นายปรีดา จันทร์ลุทิน นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน
ม.3/2 11 12 23 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา นางสาวนรีรัตน์ สาคำ
ม.3/3 10 11 21 นางขวัญชีวา คนซื่อ นายศิขรินทร์ ศิรินาม
ม.3/4 11 10 21 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ นางปนิดา วรสาม นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน
ม.4/1 2 21 23 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ นางอรนุช หอมนาน
ม.4/2 10 14 24 นางคีรีพร สนชาวไพร นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
ม.4/3 11 13 24 นางนงคราญ พรหมเผ่า นายคนอง บัวเย็น นายสุเมธ ไกลถิ่น
ม.5/1 14 22 36 นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี
ม.5/2 15 20 35 นางสาวพิมสิริ อ่อนนวล นางรชาดา ยาวิชัย
ม.5/3 5 6 11 นายสุขสันต์ หอมนาน นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
ม.6/1 11 19 30 นายอดุลย์ จันธิมา นางชุติมา กลิ่นหอม
ม.6/2 10 12 22 นางชนัดดา โครงกาบ นายภูมิสิงห์ มะลิกุล
ม.6/3 5 16 21 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล
รวม 216 286 502