สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 52 62 114 4
ม.2 55 40 95 4
ม.3 40 46 86 4
ม.4 37 74 111 4
ม.5 24 51 75 3
ม.6 34 50 84 3
รวม 242 323 565 22

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 8 20 28 นางขวัญชีวา คนซื่อ นางปนิดา วรสาม
ม.1/2 15 14 29 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์
ม.1/3 15 13 28 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา นางสาวนรีรัตน์ สาคำ
ม.1/4 14 15 29 นายปรีดา จันทร์ลุทิน นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน
ม.2/1 5 20 25 นางศศิภา ตาทิพย์ นางเนตรนภา กองแก้ว
ม.2/2 16 8 24 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร นายอรรถพล ศรีสงคราม
ม.2/3 17 6 23 นายอนุกุล สมฤทธิ์ นางสาวดุจเดือน กอนตะวัน
ม.2/4 17 6 23 นายเกษมสันต์ ชูไว นางจารุวัฒน์ ชูไว
ม.3/1 7 15 22 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ นางสาวณิชาภัทร ใจคำ
ม.3/2 10 14 24 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ นางเย็นกิจ อุดมรักษ์
ม.3/3 14 7 21 นายรังสิต สิงห์มหาไชย นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย
ม.3/4 9 10 19 นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง นายวิเชียร หมอนเขื่อน
ม.4/1 7 17 24 นายอดุลย์ จันธิมา นางชุติมา กลิ่นหอม
ม.4/2 10 18 28 นายภูมิสิงห์ มะลิกุล นางชนัดดา โครงกาบ
ม.4/3 10 19 29 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล Mr.CHRISTIAN MAGBANUA FRAMIL
ม.4/4 10 20 30 นายศิขรินทร์ ศิรินาม นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน
ม.5/1 1 25 26 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ นางอรนุช หอมนาน
ม.5/2 11 13 24 นางคีรีพร สนชาวไพร นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
ม.5/3 12 13 25 นางนงคราญ พรหมเผ่า นายสุเมธ ไกลถิ่น
ม.6/1 14 23 37 นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส
ม.6/2 15 21 36 นางสาวพิมสิริ อ่อนนวล นางรชาดา ยาวิชัย
ม.6/3 5 6 11 นายสุขสันต์ หอมนาน นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
รวม 242 323 565