สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 38 65 103 4
ม.2 48 63 111 4
ม.3 44 37 81 4
ม.4 48 67 115 4
ม.5 36 63 99 4
ม.6 22 52 74 3
รวม 236 347 583 23

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 10 18 30 นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง นายวิเชียร หมอนเขื่อน
ม.1/2 9 15 24 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ
ม.1/3 9 16 25 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ นางเย็นกิจ อุดมรักษ์
ม.1/4 10 16 26 นายรังสิต สิงห์มหาไชย นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย
ม.2/1 8 21 29 นางปนิดา วรสาม
ม.2/2 14 13 27 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ นางขวัญชีวา คนซื่อ
ม.2/3 12 15 27 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา นางสาวนรีรัตน์ สาคำ
ม.2/4 14 14 28 นายปรีดา จันทร์ลุทิน นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน
ม.3/1 5 16 21 นางศศิภา ตาทิพย์ นางเนตรนภา กองแก้ว Mr.CHRISTIAN MAGBANUA FRAMIL
ม.3/2 12 8 20 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร นายอรรถพล ศรีสงคราม
ม.3/3 15 6 21 นายอนุกุล สมฤทธิ์ นางสาวตริตาภรณ์ สมฤทธิ์
ม.3/4 12 7 19 นายเกษมสันต์ ชูไว นางจารุวัฒน์ ชูไว
ม.4/1 9 24 33 นางรชาดา ยาวิชัย นางพิมสิริ จางวิริยะ
ม.4/2 15 17 32 นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส นายสุขสันต์ หอมนาน
ม.4/3 13 17 30 นางสาวณิชาภัทร ใจคำ
ม.4/4 11 9 20 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
ม.5/1 9 17 26 นางชุติมา กลิ่นหอม นายอดุลย์ จันธิมา
ม.5/2 9 16 25 นายภูมิสิงห์ มะลิกุล นางชนัดดา โครงกาบ
ม.5/3 9 15 24 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล
ม.5/4 9 15 24 นายศิขรินทร์ ศิรินาม นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน
ม.6/1 0 25 25 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ นางอรนุช หอมนาน
ม.6/2 10 14 24 นางคีรีพร สนชาวไพร นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา
ม.6/3 12 13 25 นางนงคราญ พรหมเผ่า นายสุเมธ ไกลถิ่น
รวม 236 347 585