นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
  • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
  • ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 111185
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 043196492
  • วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่