นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 22/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086191XXXX
 • Facebook :
 • Email : pensri@fkw.ac.th
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 50371
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 65918604266124
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : -

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่