นายมนูญ ศรีคำมูล

พนักงานขับรถ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084482XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่