นายสุเมธ ไกลถิ่น

ครูพิเศษ

 • อายุ 27 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 20/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095134XXXX
 • Facebook :
 • Email : sumet12371@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่