นางสาวอาทิตยา ทรงอำพัน

ครูพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080843XXXX
 • Facebook : Eve Arthitaya Songamphan
 • Email : arthitaya@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่