นายศิขรินทร์ ศิรินาม

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 18/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082387XXXX
 • Facebook : ศิรินามงานปัก
 • Email : sikharin@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 115983
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 5569904266116
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.L.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่