นางชุติมา กลิ่นหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 25/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086101XXXX
 • Facebook : ชุติมา กลิ่นหอม
 • Email : chutima@fkw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6863
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 13051204266105
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่