นางชนัดดา โครงกาบ

ครูชำนาญการพิเศษ

  • อายุ 45 ปี
  • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : หญิง
  • วันเกิด : 28/01/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 097923XXXX
  • Facebook : ชนัดดา โครงกาบ
  • Email : chanadda@fkw.ac.th
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ฝายกวางวิทยาคม
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 53634
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 65876004266085
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่